1. ORGANIZATOR

Organizatorem konkursu pod nazwą „Opowiedz swoją endo-historię”, zwanego dalej „Konkursem”, jest Miracolo Clinic sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy Al. Ks. J. Poniatowskiego 1, wpisaną do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000641770, posiadającą NIP: 7831748584, REGON: 365624143, kapitał zakładowy w wysokości 70.000 zł (dalej jako: „Organizator”).

2. CZAS TRWANIA KONKURSU

 1. Konkurs jest organizowany w okresie od dnia 7 sierpnia 2019 do dnia 15 września 2019 r. (do godziny 23:59), przy czym prace konkursowe mogę być nadsyłane do dnia 31 sierpnia 2019 r. (do godziny 23:59).
 2. Przyjmowanie zgłoszeń konkursowych odbywa się poprzez poprzez wysłanie pracy konkursowej mailem na adres: [email protected].
 3. Rozstrzygnięcie konkursu zostanie ogłoszone w dniu 16 września 2019 r. na profilu Organizatora na portalu społecznościowym Facebook (https://www.facebook.com/MiracoloClinic/).
 4. Za realizację konkursu odpowiedzialny jest Organizator.
 5. Konkurs, prowadzony jest wyłącznie w oparciu o niniejszy Regulamin i powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

3. UCZESTNICY

 1. Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, które dokonają prawidłowego zgłoszenia do Konkursu, w sposób opisany w Regulaminie.
 2. Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie kobiety, które cierpią lub cierpiały na endometriozę, lub członkowie najbliższej rodziny takich kobiet.
 3. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy oraz podwykonawcy Organizatora, ani członkowie ich rodzin.
 4. W Konkursie nie mogą być zgłaszane prace, które były już wcześniej zgłaszane w innych konkursach.

4. ZASADY KONKURSU

 1. Konkurs polega na wykonaniu pracy konkursowej w postaci opisu historii kobiety zmagającej się z endometriozą. Praca konkursowa, poza tekstem, może zawierać zdjęcia i obrazki.
 2. Prace konkursowe powinny być wykonane w języku polskim.
 3. Historia opisana w pracy konkursowej musi być prawdziwa, przy czym dane osób wskazanych w pracy konkursowej mogą zostać zmienione na nieprawdziwe.
 4. Z uwagi na publikację prac konkursowych przez Organizatora, Organizator rekomenduje, aby prace konkursowe nie były w jakikolwiek sposób być opatrzone danymi osobowymi Uczestnika.
 5. Prace konkursowe nie mogą zawierać danych osobowych jakiejkolwiek innej osoby trzeciej, jak też żadnego znaku towarowego, ani też stanowić reklamy lub promocji jakiegokolwiek podmiotu (w szczególności żadnego lekarza ani kliniki).
 6. W celu wzięcia udziału w Konkursie i zgłoszenia pracy konkursowej, Uczestnik powinien wypełnić formularz zgłoszeniowy na stronie www.miracolo.clinic/endo-historia i wysłać pracę konkursową w formie załącznika (ewentualnie ze zdjęciami) na adres [email protected].
 7. Podanie nieprawdziwych lub niepełnych danych wskazanych w ust. 6 powyżej albo niepodanie ich w ogóle, skutkujące niemożnością zidentyfikowania Uczestnika lub skontaktowania się z nim przez Organizatora, powoduje wykluczenie Uczestnika z Konkursu. Organizator może także skontaktować się z Uczestnikiem w celu uzupełnienia koniecznych danych i oświadczeń.
 8. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z Konkursu prac konkursowych sprzecznych z Regulaminem, jak też prac, które nie spełniają wymogów merytorycznych zawartych w poszczególnych punktach Regulaminu, są niezwiązane z tematyką lub celem Konkursu.

5. PRACE KONKURSOWE I PRAWA AUTORSKIE

 1. Uczestnik oświadcza, iż jest jedynym twórcą pracy konkursowej oraz że praca konkursowa nie narusza dóbr osobistych, praw, w szczególności praw autorskich ani pokrewnych osób trzecich, w tym nie zawiera elementów mogących być uznanymi za wulgarne, niemoralne, sprzeczne z dobrymi obyczajami lub promujące alkohol, narkotyki, przemoc lub inne zachowanie sprzeczne z prawem, elementów mogących naruszać ogólnie przyjęte normy, w szczególności obrażać uczucia religijne, stanowić wyraz dyskryminacji, itp.
 2. W przypadku, jeżeli praca konkursowa zgłoszona przez Uczestnika do Konkursu stanowi utwór, w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn. Dz. U. z 2006 roku Nr 90 poz. 631 z późn. zm.), zwanej dalej „pr. aut.”, Uczestnik oświadcza, iż jako twórcy, przysługują mu autorskie prawa majątkowe do pracy konkursowej, w zakresie niezbędnym do udzielenia licencji, zgodnie niniejszym paragrafem, jak również, że praca konkursowa nie stanowi opracowania w rozumieniu ww. ustawy.
 3. W przypadku, jeżeli w pracy konkursowej utrwalono wizerunek osoby, Uczestnik niniejszym oświadcza, że dysponuje pisemną zgodą osoby, której wizerunek utrwalono w pracy konkursowej, na rozpowszechnianie przez Organizatora wizerunku takiej osoby w ramach pracy konkursowej w czasie nieograniczonym poprzez:
  1. rozpowszechnianie wizerunku w celach związanych z Konkursem i jego promocją, w tym na stronach wybranych serwisów internetowych,
  2. wykorzystania wizerunku w reklamie i promocji Organizatora;
  3. wykorzystania wizerunku w publikacjach tworzonych lub współtworzonych przez Organizatora, w szczególności w artykułach prasowych lub książkach.
 4. Uczestnik wyraża zgodę na wykorzystanie zgłoszonych do Konkursu prac konkursowych (w każdej postaci, w tym tekstów/opisów, grafik, zdjęć) przez Organizatora na potrzeby Konkursu, w szczególności na stronie internetowej Organizatora oraz na jego profilu w portalu społecznościowym Facebook, wyświetlanie i powielanie pracy w dowolnej technice, na zasadzie nieodpłatnej licencji niewyłącznej, nieograniczonej w czasie, na następujących polach eksploatacji:
  1. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania pracy konkursowej dowolną techniką, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,
  2. w zakresie obrotu oryginałami pracy konkursowej albo jej egzemplarzami, na których ją utrwalono – wprowadzania do obrotu, użyczania lub najmu oryginału albo egzemplarzy,
  3. w zakresie rozpowszechniania pracy konkursowej w sposób inny niż opisany w pkt a) lub b) – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie, publiczne udostępnienie jej w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niej dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, nadawanie za pośrednictwem stacji telewizyjnych naziemnych, w tym za pośrednictwem satelity, reemitowanie, rozpowszechnianie w prasie, w sieci Internet, na plakatach wielkoformatowych oraz we wszelkich innych formach komunikacji, promocji, reklamy, oznaczania i produkcji towarów,
  4. wykorzystanie dla potrzeb prowadzenia promocji i reklamy Organizatora, w tym w formie reklamy prasowej, telewizyjnej, kinowej, zewnętrznej i internetowej, na dowolnych stronach i domenach internetowych i w serwisach mobilnych, w materiałach i gadżetach promocyjno-reklamowych, i innych formach promocji na wszystkich polach eksploatacji wskazanych w niniejszym ustępie,
  5. wykonywanie i zezwalanie na wykonywanie autorskich praw zależnych na wszystkich polach eksploatacji wskazanych w niniejszym ustępie (rozporządzanie, wykonywanie i korzystanie z praw zależnych / z opracowań wraz z prawem do udzielania takich zezwoleń osobom trzecim),
  6. wykorzystanie pracy konkursowej w publikacjach tworzonych lub współtworzonych przez Organizatora, w szczególności w artykułach prasowych lub książkach.
 5. Uczestnik wyraża zgodę, żeby prace konkursowe publikowane przez Organizatora były rozpowszechniane bez oznaczania imieniem i nazwiskiem Uczestnika. W takiej sytuacji prace konkursowe będą oznaczone pseudonimem podawanym przez Uczestnika w chwili zgłoszenia do Konkursu
 6. Organizator ma prawo zmniejszenia/skompresowania grafik i fotografii zgłoszonych przez Uczestnika w ramach pracy konkursowej, bez wcześniejszego informowania go o tym fakcie.

6. WYBóR NAGRADZANYCH PRAC

 1. Wszystkie nadesłane prace konkursowe zostaną wstępnie zweryfikowane pod kątem zgodności z Regulaminem, spełniania wymogów merytorycznych oraz zgodności z tematyką lub celem Konkursu. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z Konkursu prac konkursowych, które nie spełniają ww. kryteriów.
 2. Nagrody zostaną przyznane w dwóch kategoriach:
  1. Nagroda Miracolo
  2. Nagroda publiczności.
 3. Nagroda Miracolo zostanie przyznana twórcy pracy konkursowej wybranej przez komisję powołaną w tym celu przez Organizatora w następującym składzie: Łukasz Olek (przewodniczący komisji), Stanisław Olek, Katarzyna Buczek-Pągowska. Organizator zastrzega, że skład komisji może ulec zmianie.
 4. Poza nagrodą główną, komisja będzie mogła nadać poszczególnym pracom konkursowym wyróżnienia.
 5. Przy ocenie nagradzanych prac konkursowych komisja kierować się będzie swoim swobodnym uznaniem, biorąc pod uwagę kryterium kreatywności, wrażliwości, pomysłowości i oryginalności, jak również zgodności z tematem Konkursu.
 6. Zasady wyboru Laureata nagrody publiczności:
  1. nadesłane prace konkursowe, po wstępnej selekcji, o której mowa w ust. 1 powyżej, zostaną opublikowane na blogu Organizatora,
  2. Linki do wpisów na blogu z pracami konkursowymi poszczególnych Uczestników zostaną opublikowane na portalu społecznościowym Facebook (na profilu Organizatora) w osobnych postach w dniu 2 września 2019 r.,
  3. użytkownicy portalu społecznościowego Facebook będą głosować poprzez zareagowanie na oryginalnego (pierwotnego) posta Organizatora z linkiem do pracy konkursowej (poprzez kliknięcie tzw. „Lubię to”). Dla uniknięcia wątpliwości, o liczbie głosów oddanych na daną pracę konkursową nie ma wpływu liczba komentarzy pod postem, liczba udostępnień lub liczba reakcji pod postami udostępniającymi pierwotny post,
  4. głosowanie odbywać się będzie od 2 września 2019 r. do 15.09.2019 r., do godziny 23:59.
  5. komisja w składzie wskazanym w ust. 3 dokona weryfikacji ilości głosów pod poszczególnymi postami z pracami konkursowymi i wyłoni zwycięzcę.
 7. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na profilu organizatora na portalu społecznościowym Facebook w dniu 16.09.2019 r.
 8. Zwycięzcy zostaną poinformowani o wygranej za pośrednictwem poczty elektronicznej, na wskazany adres e-mail.

7. NAGRODY

 1. Nagrody w Konkursie zostaną ufundowane przez Organizatora.
 2. Nagrodami w konkursie są:
  1. dla Laureata nagrody Miracolo - bon podarunkowy do wybranego SPA o wartości 500 zł
  2. dla Laureata nagrody publiczności - bon podarunkowy do wybranego SPA o wartości 500 zł.
 3. Nagrody będą przekazane Laureatom zgodnie z uzgodnieniami poczynionymi pomiędzy Organizatorem a Laureatem.

8. DANE OSOBOWE

 1. Dane osobowe Uczestników przetwarzane są przez Miracolo Clinic Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Al. Ks. J. Poniatowskiego 1, 03-901 Warszawa.
 2. Dane osobowe Uczestników (w szczególności: adres e-mail, imię i nazwisko, numer telefonu kontaktowego, adres) będą przetwarzane wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu.
 3. Dane osobowe Uczestników będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż wymagany przez przepisy prawa (przedawnienie roszczeń dotyczących przebiegu Konkursu).
 4. Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Uczestnikowi przysługuje również prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od Administratora danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego.
 5. Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.
 6. We wszelkich kwestiach związanych z danymi osobowymi należy kontaktować się bezpośrednio z Organizatorem drogą mailową na adres: [email protected]

9. REKLAMACJA

 1. Reklamacje Uczestników związane z Konkursem, mogą być składane przez Uczestników Konkursu pisemnie na adres Organizatora lub e-mailem na następujący adres: [email protected], w terminie do dnia 15.10.2019 r.
 2. Reklamacje powinny zawierać imię, nazwisko, adres mailowy lub dokładny adres korespondencyjny Uczestnika oraz dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji.
 3. Organizator w terminie 30 dni od otrzymania reklamacji, rozpatrzy zgłoszoną reklamację i poinformuje zgłaszającego o zajętym stanowisku pisemnie albo e-mailem – w zależności od tego, w jaki sposób została zgłoszona reklamacja.

10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Wszelkie spory i roszczenia związane z Konkursem rozstrzygać będzie właściwy sąd powszechny.
 2. Regulamin może ulec zmianie poprzez ogłoszenie nowej treści w na stronie Miracolo Clinic (www.miracolo.clinic/endo-historia), o ile zmiana nie będzie naruszała praw nabytych Uczestników i nie będzie wpływała na równość szans wszystkich Uczestników.
 3. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
 4. Regulamin wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia Konkursu.