Klinika Miracolo

Misja, historia powstania i nasz zespół.

Nasza misja


Zdajemy sobie sprawę, że w samej tylko Polsce jest około milion kobiet dotkniętych problemem endometriozy, natomiast w tej części Europy - nawet kilka milionów. Rozmawiając z wieloma z nich, doskonale rozumiemy ich trudną sytuację, co w sposób empatyczny wywołuje szczere współczucie oraz chęć troski. Ogromna ilość kobiet boryka się z dużym niezrozumieniem wobec swojego problemu, zarówno w środowisku rodzinnym jak i lekarskim (“przecież to normalne, że miesiączka boli”).

To im chcemy pomóc i skutecznie wyleczyć główną przyczynę uciążliwego bólu oraz niepłodności! Naszą misją jest stworzenie nowoczesnego oraz międzynarodowego centrum leczenia endometriozy w Polsce, oferującego minimalnie inwazyjną nowatorską diagnostykę oraz leczenie choroby w oparciu o najlepsze narzędzia zabiegowe dostępne w świecie medycyny.

Krótka historia powstania Miracolo

Pomysł stworzenia Kliniki Miracolo powstał, na początku 2016 roku, w głowach dwóch braci: Jana i Łukasza Olków. Jan jest ginekologiem, który przez wiele lat swoje umiejętności operatorskie oraz doświadczenie lekarskie rozwijał w Niemczech. Tam poznał zachodnie standardy diagnostyki oraz leczenia endometriozy. Miał również możliwość poznania oraz pracy z najbardziej nowoczesnymi narzędziami chirurgicznymi, które umożliwiają dokładne usunięcie endometriozy. Łukasz jest informatykiem z duszą przedsiębiorcy. Stworzył pierwszy w Polsce internetowy kantor wymiany walut, który odniósł ogromny sukces. Z endometriozą oraz niepłodnością zetknął się osobiście i zrozumiał, że jest to dziedzina, którą trzeba się zająć na poważnie: zaproponować leczenie najwyższej jakości, przy użyciu najlepszych narzędzi, na szeroką skalę. Braci łączy konkretny cel: chęć pomagania innym. Postanowili stworzyć polskim Pacjentkom możliwość leczenia endometriozy na najwyższym poziomie, w oparciu o jakość oraz nowoczesny sprzęt medyczny. Tak powstało Miracolo.

Początkowo zabiegi odbywały się tylko w Niemczech, w Dortmundzie. Od lipca 2017 zaczęliśmy współpracę z Tomaszem Songinem - doświadczonym ginekologiem z Warszawy. Zaczęliśmy wykonywać w Warszawie laparoskopie przezpochwowe umożliwiające postawienie precyzyjnej diagnozy endometriozy nie pozostawiając blizn na brzuchu oraz usuwanie endometriozy za pomocą lasera. Wprowadziliśmy również zabiegi operacyjne bardziej zaawansowanej endometriozy z użyciem chirurgii plazmowej. Zaawansowane przypadki endometriozy, wymagające chirurga i urologa, wykonujemy nadal w certyfikowanym centrum endometriozy w Dortmundzie.

Dlaczego "Miracolo"?

Możesz się zastanawiać dlaczego dla naszej kliniki wybraliśmy nazwę Miracolo (z łacińskiego: cud). Zdecydowanie nie postrzegamy siebie jako cudotwórców! Nie obiecujemy cudów! Natomiast postrzegamy życie ludzkie jako największy z cudów. I czujemy się zaszczyceni, że jako lekarze możemy pomagać kobietom dawać nadzieję na poprawę jakości ich życia.

Nasz zespół

Poznaj zespół, który jest bardzo zdeterminowany do walki z endometriozą.

Pracownik

Jan Olek

Członek zarządu, Ginekolog
Zastępca ordyna­­tora w Szpi­­talu św. Józefa w Dor­t­mu­n­dzie. Na co dzień zajmuje się lecze­niem opera­cyjnym endome­triozy oraz innych schorzeń kobie­cych w wieku rozrod­czym. Założy­ciel Centrum Endome­triozy w Jose­fs-Ho­spital w Dort­mun­dzie. Szkolenia i cer­ty­fi­katy: Endoscopy in Repro­­du­c­tive Medicine (Leuven), Current Techni­­ques in the Treat­ment of Severe Endome­­triosis (Stra­s­bo­­urg), European Society for Gyneco­­lo­­gical Endoscopy - The Winners (Leuven), Medical Consu­l­tant in NaPro­­Te­ch­no­­logy, Minimal Invasive Chirurgie Zerti­fi­­kat. DaVinci Robotic Surgery. Prywatnie szczę­­śliwy mąż i ojciec trójki dzieci.
Pracownik

Tomasz Songin

Lekarz ginekolog
Specja­lista gineko­lo­g-po­łoż­nik. Absol­went Akademii Medycznej w Pozna­niu, gdzie rozpo­czął swoją pracę zawodową. Ukończył liczne szkolenia z zakresu gineko­lo­gii, ultra­so­no­gra­fii, laparo­skopii i histe­ro­sko­pii. Doświad­czenie zawodowe zdobywał w licz­nych warszaw­skich szpita­lach koncen­trując swą uwagę na tech­ni­kach małoin­wa­zyjnej chirurgii gineko­lo­gicz­nej. Obecnie związany jest z Kli­niką Miracolo zajmującą się małoinwazyjną chirurgią w endometriozie oraz z Międzyleskim Szpitalem Specjalistycznym w War­sza­wie.
Pracownik

Cezary Wojtyła

Lekarz ginekolog
Absolwent Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Obecnie jest członkiem zespołu I Kliniki Położnictwa i Ginekologii Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego im. Prof. W. Orłowskiego CMKP przy ulicy Czerniakowskiej 231 w Warszawie, gdzie prowadzi specjalizację. Jest to ośrodek trzeciego stopnia referencyjności, zajmujący się najbardziej skomplikowanymi przypadkami z zakresu położnictwa i ginekologii.
Pracownik

Alicja Hoszowska

Lekarz ginekolog
W 2011 roku ukończyła Uniwersytet Medyczny w Białymstoku na wydziale lekarskim. Obecnie w trakcie specjalizacji z Ginekologii i Położnictwa (SPSK im. W. Orłowskiego w Warszawie).
Pracownik

Mateusz Klimczak

Dietetyk
Absol­went Akademii Wycho­wania Fizycz­nego w Pozna­niu, Academy of Physical Educa­tion and Health w Radol­fzell am Bodensee oraz kursów doszka­la­ją­cych w dzie­dzinie diete­tyki klinicz­nej. Począt­kowo związany z die­te­tyką sportową, jednak z przy­czyn rodzin­nych od trzech lat skoncen­tro­wany na die­to­te­rapii płodności i die­to­pro­fi­lak­tyce chorób żywie­niowo zależ­nych. W kon­tak­tach z pacjen­tami zwraca uwagę na edu­kację żywie­niową oraz holistyczne podej­ście. Prywatnie entuzjasta zdrowego stylu życia i sportu. Szczę­śliwy mąż i ojciec dwóch córeczek.
Pracownik

Paweł Wójtowicz

Lekarz ginekolog
Specja­li­zację z gine­ko­logii i położ­nictwa rozpo­czął w ramach studiów dokto­ranc­kich w Kli­nice Endokry­no­logii Gineko­lo­gicznej na Uni­wer­sy­tecie Medycznym w War­sza­wie. Od 2014 roku konty­nuuje pracę w Niem­czech. Wspólnie z Janem zaanga­żo­wany w leczenie endome­triozy w Szpi­talu św. Józefa w Dort­mun­dzie. Prywatnie szczę­śliwy mąż i ojciec dwójki dzieci.
Pracownik

Łukasz Olek

Współzałożyciel
Pracownik

Stanisław Olek

Prokurent
Pracownik

Anna Serwatkiewicz

Manager ds. obsługi Pacjenta
Pracownik

Kamila Wójcik

Specjalista ds. obsługi Pacjentek
Pracownik

Katarzyna Wójcik

Asystent biura
Pracownik

Małgorzata Gawryś

Specjalista ds. obsługi Pacjentek