Klinika Miracolo

Misja, historia powstania i nasz zespół.

Nasza misja


Zdajemy sobie sprawę, że w samej tylko Polsce jest około milion kobiet dotkniętych problemem endometriozy, natomiast w tej części Europy - nawet kilka milionów. Rozmawiając z wieloma z nich, doskonale rozumiemy ich trudną sytuację, co w sposób empatyczny wywołuje szczere współczucie oraz chęć troski. Ogromna ilość kobiet boryka się z dużym niezrozumieniem wobec swojego problemu, zarówno w środowisku rodzinnym jak i lekarskim (“przecież to normalne, że miesiączka boli”).

To im chcemy pomóc i skutecznie wyleczyć główną przyczynę uciążliwego bólu oraz niepłodności! Naszą misją jest stworzenie nowoczesnego oraz międzynarodowego centrum leczenia endometriozy w Polsce, oferującego minimalnie inwazyjną nowatorską diagnostykę oraz leczenie choroby w oparciu o najlepsze narzędzia zabiegowe dostępne w świecie medycyny.

Krótka historia powstania Miracolo

Pomysł stworzenia Kliniki Miracolo powstał, na początku 2016 roku, w głowach dwóch braci: Jana i Łukasza Olków. Jan jest ginekologiem, który przez wiele lat swoje umiejętności operatorskie oraz doświadczenie lekarskie rozwijał w Niemczech. Tam poznał zachodnie standardy diagnostyki oraz leczenia endometriozy. Miał również możliwość poznania oraz pracy z najbardziej nowoczesnymi narzędziami chirurgicznymi, które umożliwiają dokładne usunięcie endometriozy. Łukasz jest informatykiem z duszą przedsiębiorcy. Stworzył pierwszy w Polsce internetowy kantor wymiany walut, który odniósł ogromny sukces. Z endometriozą oraz niepłodnością zetknął się osobiście i zrozumiał, że jest to dziedzina, którą trzeba się zająć na poważnie: zaproponować leczenie najwyższej jakości, przy użyciu najlepszych narzędzi, na szeroką skalę. Braci łączy konkretny cel: chęć pomagania innym. Postanowili stworzyć polskim Pacjentkom możliwość leczenia endometriozy na najwyższym poziomie, w oparciu o jakość oraz nowoczesny sprzęt medyczny. Tak powstało Miracolo.

Początkowo zabiegi odbywały się tylko w Niemczech, w Dortmundzie. Od lipca 2017 zaczęliśmy współpracę z Tomaszem Songinem - doświadczonym ginekologiem z Warszawy. Zaczęliśmy wykonywać w Warszawie laparoskopie przezpochwowe umożliwiające postawienie precyzyjnej diagnozy endometriozy nie pozostawiając blizn na brzuchu oraz usuwanie endometriozy za pomocą lasera. Wprowadziliśmy również zabiegi operacyjne bardziej zaawansowanej endometriozy z użyciem chirurgii plazmowej. Zaawansowane przypadki endometriozy, wymagające chirurga i urologa, wykonujemy nadal w certyfikowanym centrum endometriozy w Dortmundzie.

Dlaczego "Miracolo"?

Możesz się zastanawiać dlaczego dla naszej kliniki wybraliśmy nazwę Miracolo (z łacińskiego: cud). Zdecydowanie nie postrzegamy siebie jako cudotwórców! Nie obiecujemy cudów! Natomiast postrzegamy życie ludzkie jako największy z cudów. I czujemy się zaszczyceni, że jako lekarze możemy pomagać kobietom dawać nadzieję na poprawę jakości ich życia.

Nasz zespół

Poznaj zespół, który jest bardzo zdeterminowany do walki z endometriozą.

Pracownik

Jan Olek

Członek zarządu, Ginekolog
Zastępca ordyna­­tora w Szpi­­talu św. Józefa w Dor­t­mu­n­dzie. Na co dzień zajmuje się lecze­niem opera­cyjnym endome­triozy oraz innych schorzeń kobie­cych w wieku rozrod­czym. Założy­ciel Centrum Endome­triozy w Jose­fs-Ho­spital w Dort­mun­dzie. Szkolenia i cer­ty­fi­katy: Endoscopy in Repro­­du­c­tive Medicine (Leuven), Current Techni­­ques in the Treat­ment of Severe Endome­­triosis (Stra­s­bo­­urg), European Society for Gyneco­­lo­­gical Endoscopy - The Winners (Leuven), Medical Consu­l­tant in NaPro­­Te­ch­no­­logy, Minimal Invasive Chirurgie Zerti­fi­­kat. DaVinci Robotic Surgery. Prywatnie szczę­­śliwy mąż i ojciec trójki dzieci.
Pracownik

Tomasz Songin

Lekarz ginekolog
Specja­lista gineko­lo­g-po­łoż­nik. Absol­went Akademii Medycznej w Pozna­niu, gdzie rozpo­czął swoją pracę zawodową. Ukończył liczne szkolenia z zakresu gineko­lo­gii, ultra­so­no­gra­fii, laparo­skopii i histe­ro­sko­pii. Doświad­czenie zawodowe zdobywał w licz­nych warszaw­skich szpita­lach koncen­trując swą uwagę na tech­ni­kach małoin­wa­zyjnej chirurgii gineko­lo­gicz­nej. Obecnie związany jest z Kli­niką Miracolo zajmującą się małoinwazyjną chirurgią w endometriozie oraz z Międzyleskim Szpitalem Specjalistycznym w War­sza­wie.
Pracownik

Cezary Wojtyła

Lekarz ginekolog
Specjalista położnictwa i ginekologii. Absolwent Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Obecnie jest członkiem zespołu I Kliniki Położnictwa i Ginekologii Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego im. Prof. W. Orłowskiego CMKP przy ulicy Czerniakowskiej 231 w Warszawie, gdzieodbywał specjalizację. Jest to ośrodek trzeciego stopnia referencyjności, zajmujący się najbardziej skomplikowanymi przypadkami z zakresu położnictwa i ginekologii.
Pracownik

Alicja Hoszowska

Lekarz ginekolog
W 2011 roku ukończyła Uniwersytet Medyczny w Białymstoku na wydziale lekarskim. Specjalista położnictwa i ginekologii.
Pracownik

Mateusz Klimczak

Dietetyk
Absol­went Akademii Wycho­wania Fizycz­nego w Pozna­niu, Academy of Physical Educa­tion and Health w Radol­fzell am Bodensee oraz kursów doszka­la­ją­cych w dzie­dzinie diete­tyki klinicz­nej. Począt­kowo związany z die­te­tyką sportową, jednak z przy­czyn rodzin­nych od trzech lat skoncen­tro­wany na die­to­te­rapii płodności i die­to­pro­fi­lak­tyce chorób żywie­niowo zależ­nych. W kon­tak­tach z pacjen­tami zwraca uwagę na edu­kację żywie­niową oraz holistyczne podej­ście. Prywatnie entuzjasta zdrowego stylu życia i sportu. Szczę­śliwy mąż i ojciec dwóch córeczek.
Pracownik

Paweł Wójtowicz

Lekarz ginekolog
Specja­li­zację z gine­ko­logii i położ­nictwa rozpo­czął w ramach studiów dokto­ranc­kich w Kli­nice Endokry­no­logii Gineko­lo­gicznej na Uni­wer­sy­tecie Medycznym w War­sza­wie. Od 2014 roku konty­nuuje pracę w Niem­czech. Wspólnie z Janem zaanga­żo­wany w leczenie endome­triozy w Szpi­talu św. Józefa w Dort­mun­dzie. Prywatnie szczę­śliwy mąż i ojciec dwójki dzieci.
Pracownik

Łukasz Olek

Współzałożyciel
Pracownik

Stanisław Olek

Prokurent
Pracownik

Ewa Statucka-Olek

Office Manager (Kierownik biura)
Pracownik

Kamila Wójcik

Specjalista ds. obsługi Pacjentek
Pracownik

Katarzyna Wójcik

Asystent biura
Pracownik

Małgorzata Gawryś

Specjalista ds. obsługi Pacjentek