Regulamin

Poniżej znajduje się regulamin dotyczący usług świadczonych przez Miracolo Clinic Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Grójeckiej 216 lok. 192 (02-390 Warszawa), posiadającą numer KRS 0000641770, NIP: 7831748584, kapitał zakładowy w wysokości 70.000 zł.

1. Słowniczek

Cennik - cennik Usług Miracolo znajdujący się na stronie https://www.miracolo.clinic/pl_PL/surgery-price-list

Klinika - Miracolo Clinic Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

Konsultacja telefoniczna - usługa polegająca na przeprowadzeniu konsultacji ginekologicznej drogą telefoniczną z lekarzem specjalistą

Pacjentka - osoba zainteresowana lub uprawniona do korzystania z Usług świadczonych przez Klinikę

Przelewy24 - system płatności elektronicznych (https://www.przelewy24.pl), za pośrednictwem którego dokonuje się opłat za Konsultacje telefoniczne

Terapia żywieniowa - usługa polegająca na przygotowaniu Pacjentce jadłospisu nakierunkowanego na wspomaganie leczenia endometriozy

Usługa - jedna z usług świadczonych przez Klinikę, tj.: Konsultacja telefoniczna, Wizyta konsultacyjna, Terapia żywieniowa, Zabieg

Wizyta konsultacyjna - usługa polegająca na stacjonarnej wizycie ginekologicznej wraz z badaniem USG przeprowadzonej przez lekarza

Zabieg - zabieg wykonywany we współpracy ze Szpitalem Św. Elżbiety w Warszawie lub Szpitalem Św. Józefa w Dortmundzie, wykonywany po uprzednim zakwalifikowaniu Pacjentki przez lekarza specjalistę (zabieg wykonywany będzie na podstawie odrębnej umowy zawartej między Pacjentką a Szpitalem).

Zamówienie - jednoznaczne i wyraźne oświadczenie woli nabycia Usługi przez Pacjentkę, wyrażone w sposób określony w niniejszym regulaminie.

2. Wstęp

Niniejszy regulamin określa zasady świadczenia Usług przez Klinikę, w szczególności zasady związane:

 • ze składaniem Zamówień przez Pacjentki
 • z realizacją Zamówień przez Klinikę
 • z realizacją płatności za Usługi
 • z uprawnieniami Pacjentek do odstąpienia od umowy
 • z realizacją uprawnień z tytułu reklamacji.

3. Uwagi ogólne

 1. Kontakt z Kliniką odbywa się za pośrednictwem konsultantów, którzy kierują procesem obsługi Pacjentek.
 2. Konsultanci nie są upoważnieni do udzielania Pacjentkom porad o charakterze medycznym. Rozmowa z konsultantem nie może być traktowana jako porada medyczna! Do udzielania porad dotyczących stanu zdrowia upoważnieni są wyłącznie lekarze.
 3. Pacjentki (oraz inne osoby kontaktujące się z Kliniką) w kontaktach z personelem Kliniki, w szczególności z konsultantami oraz lekarzami, zobowiązani są do nieużywania zwrotów i słów naruszających dobra osobiste personelu Kliniki lub słów powszechnie uznawanych za obelżywe. Jeżeli w trakcie rozmowy personel Kliniki stwierdzi, że nie zostały zachowane powyższe warunki Regulaminu, ma prawo przerwać rozmowę.
 4. Klinika nie ponosi odpowiedzialności za zakres danych podawanych przez Pacjentki przy wypełnianiu historii choroby, podczas rozmów z konsultantami oraz podczas Konsultacji telefonicznych i Wizyt konsultacyjnych.
 5. Konsultanci ani lekarze nie udzielają jakichkolwiek informacji, w szczególności o stanie zdrowia, osobom trzecim, chyba że przepisy prawa powszechnie obowiązującego stanowią inaczej.
 6. Korzystanie z usług Kliniki opisanych w niniejszym Regulaminie możliwe jest po akceptacji wszystkich postanowień Regulaminu.

4. Konsultacje telefoniczne

 1. Umówienie się na Konsultację telefoniczną z lekarzem możliwe jest poprzez kontakt z Kliniką za pośrednictwem formularza kontaktowego na stronie: https://www.miracolo.clinic/pl_PL/contactus. Po wypełnieniu formularza kontaktowego konsultant skontaktuje się z Pacjentką w celu ustalenia szczegółów Zamówienia. Pacjentki rejestrując się na Konsultację telefoniczną, wybierają dokładny dzień i godzinę wykonania Usługi, a także wskazują adres e-mail oraz numer telefonu.
 2. Wskazany numer telefonu nie może być numerem specjalnym (za połączenie z którym pobierane są dodatkowe opłaty) oraz powinien być obsługiwany przez polskiego operatora telekomunikacyjnego. Klinika ma prawo obciążyć Pacjentkę dodatkowymi kosztami przeprowadzenia rozmowy telefonicznej w sytuacji, jeśli numer wskazany przez Pacjentkę nie spełnia ww. wymogów.
 3. Zamówienie uznaje się za złożone, a termin Konsultacji telefonicznej za zarezerwowany, w momencie dokonania płatności (przedpłaty) za wykonanie Usługi, zgodnie z obowiązującym Cennikiem. Płatności dokonuje się za pośrednictwem systemu Przelewy24 lub w inny sposób ustalony z pracownikiem Kliniki.
 4. W terminie 7 dni po umówieniu Konsultacji telefonicznych, Pacjentka zobowiązana jest wypełnić historię choroby, zgodnie z instrukcjami przekazanymi przez konsultanta. W przypadku niewypełnienia historii choroby, Klinika zastrzega sobie prawo odwołania Konsultacji telefonicznej.
 5. Czas trwania Konsultacji telefonicznej jest uzależniony od potrzeb wynikających z indywidualnego przypadku Pacjentki, przy czym nie dłużej niż 30 minut. Po upływie tego czasu lekarz uprawniony jest do zakończenia rozmowy.
 6. W sytuacji, jeśli z przyczyn leżących po stronie Pacjentki, Konsultacja telefoniczna nie rozpocznie się punktualnie, Konsultacja telefoniczna może być skrócona lub się nie odbyć, co nie uprawnia Pacjentki do uzyskania zwrotu opłaty za Usługę.
 7. Pacjentka po złożeniu Zamówienia na Konsultację telefoniczną, zobowiązuje się być dostępna we wskazanym terminie pod wskazanym numerem telefonu. Klinika zastrzega, że godzina Konsultacji telefonicznej może ulec przesunięciu o nie więcej niż 45 minut.
 8. Domniemuje się, że osobą, która odbierze wskazany telefon w terminie umówionej Konsultacji telefonicznej, jest Pacjentka. W sytuacji, gdy z jakiegokolwiek powodu zaistnieje ryzyko, że pod wskazanym numerem telefonu dostępna będzie osoba trzecia (np. na skutek kradzieży lub utraty telefonu), Pacjentka zobowiązuje się niezwłocznie o tym fakcie powiadomić Klinikę.
 9. Pacjentka, w czasie Konsultacji telefonicznej powinna znajdować się w miejscu zapewniającym komfortowe i swobodne przeprowadzenie rozmowy, w szczególności w miejscu zapewniającym zachowanie poufności rozmowy.
 10. Jeśli Konsultacja telefoniczna nie odbędzie się w wyznaczonym czasie (z zastrzeżeniem ust. 7 powyżej) z przyczyn leżących po stronie Kliniki, zostanie ustalony z Pacjentką nowy termin Konsultacji telefonicznej, chyba że Pacjentka odstąpi od umowy - w takiej sytuacji niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 3 dni roboczych, Pacjentce zostanie zwrócona opłata za Usługę.
 11. W ramach Konsultacji telefonicznej lekarz może:
  1. udzielić porady medycznej,
  2. zinterpretować i omówić wyniki badań przesłanych do Kliniki,
  3. wydać zalecenia dotyczącego dalszego leczenia.

Lekarz w ramach Konsultacji telefonicznej nie wystawia skierowań, zwolnień lekarskich oraz recept.

 1. Na życzenie Pacjentki, zgłoszone mailowo na adres [email protected], Pacjentce zostanie doręczona faktura za świadczone Usługi.
 2. Pacjentka wyraża zgodę na przesyłanie faktury w postaci elektronicznej na adres e-mail wskazany przez Pacjentkę.

5. Wizyta konsultacyjna

 1. Stacjonarne Wizyty konsultacyjne z lekarzem odbywają się w przychodni przy ul. Gagarina 26/U5 w Warszawie.
 2. Wizyta konsultacyjna obejmuje konsultację ginekologiczną wraz z badaniem USG, przeprowadzoną przez lekarza specjalizującego się w leczeniu endometriozy.
 3. Umówienie się na Wizytę konsultacyjną z lekarzem możliwe jest poprzez kontakt z Kliniką za pośrednictwem formularza kontaktowego na stronie: https://www.miracolo.clinic/pl_PL/contactus. Po wypełnieniu formularza kontaktowego konsultant skontaktuje się z Pacjentką i zostanie ustalony termin Wizyty konsultacyjnej.
 4. W terminie 7 dni po umówieniu terminu Wizyty konsultacyjnej, Pacjentka zobowiązana jest wypełnić historię choroby, zgodnie z instrukcjami przekazanymi przez konsultanta. W przypadku niewypełnienia historii choroby, Klinika zastrzega sobie prawo odwołania Wizyty konsultacyjnej.
 5. Płatność za Wizytę konsultacyjną odbywa się w dniu Wizyty konsultacyjnej w Szpitalu. Klinika bezpośrednio nie pobiera od Pacjentki żadnej dodatkowej opłaty z tytułu przeprowadzonej Wizyty konsultacyjnej.
 6. Pacjentce przysługuje prawo do bezpłatnej rezygnacji z Wizyty konsultacyjnej, przy czym nie później niż na 5 dni przed planowanym terminem Wizyty Konsultacyjnej.
 7. W sytuacji, jeśli Pacjentka zrezygnuje z Wizyty konsultacyjnej po upływie terminu wskazanego w ust. 6., lub nie stawi się we wskazanym terminie na Wizytę konsultacyjną, Klinice przysługuje prawo do naliczenia kary umownej w wysokości 300 zł.
 8. Klinika zastrzega sobie prawo do potwierdzenia z Pacjentką terminu Wizyty konsultacyjnej drogą telefoniczną lub mailową. W przypadku braku potwierdzenia terminu Wizyty Konsultacyjnej Klinika ma prawo odwołać Wizytę konsultacyjną, o czym Pacjentka zostanie niezwłocznie powiadomiona.
 9. Pacjentka wyraża zgodę na przesyłanie faktury w postaci elektronicznej na adres e-mail wskazany przez Pacjentkę.

6. Zabieg

 1. Umówienie się Pacjentki na Zabieg wymaga przeprowadzenia uprzednio Konsultacji telefonicznej lub Wizyty konsultacyjnej oraz uzyskania skierowania na Zabieg przez lekarza Kliniki.
 2. Umówienie na Zabieg odbywa się za pośrednictwem pracownika Kliniki, który skontaktuje się z Pacjentką w przypadku uzyskania przez Pacjentkę skierowania na Zabieg wystawionego przez lekarza Kliniki oraz wyrażenia przez nią chęci przeprowadzenia Zabiegu w Klinice.
 3. Umawiając się na Zabieg, Pacjentka akceptuje Cennik przeprowadzenia Zabiegu, a także zobowiązuje się pokryć całkowite koszty Zabiegu zgodnie z aktualnym Cennikiem.
 4. W przypadku Zabiegów, które odbywają się w Szpitalu św. Józefa w Dortmundzie, Pacjentka w celu rezerwacji terminu Zabiegu dokonuje wpłaty kwoty 3.200 zł na konto wskazane przez Klinikę. Rozliczenie pozostałej kwoty Zabiegu odbywa się po przeprowadzeniu Zabiegu bezpośrednio ze Szpitalem Św. Józefa w Dortmundzie.
 5. W przypadku Zabiegów, które odbywają się w Szpitalu św. Elżbiety w Warszawie, podstawowa kwota Zabiegu wskazana w Cenniku zostanie uiszczona przelewem przez Pacjentkę nie później niż na 2 dni przed planowanym Zabiegiem, po uprzednim kontakcie ze Strony Kliniki lub Szpitala ze wskazaniem danych do przelewu. Po wykonaniu Zabiegu, Pacjentka zobowiązuje się niezwłocznie uiścić wszelkie ewentualne opłaty dodatkowe, wynikające z Cennika oraz zakresu Zabiegu.
 6. Pacjentce przysługuje prawo do bezpłatnej rezygnacji z Zabiegu, przy czym nie później niż na 30 dni przed planowanym Zabiegiem.
 7. W sytuacji, jeśli Pacjentka zrezygnuje z Zabiegu po upływie terminu wskazanego w ust. 6., Klinice przysługuje prawo do naliczenia kary umownej w wysokości 1.500 zł. Kara umowna nie będzie naliczana, jeśli Zabieg nie będzie mógł się odbyć z uwagi na przeciwwskazania medyczne (np. ciąża, choroba).
 8. Rozliczenia za Zabiegi, z wyłączeniem kwot o których mowa w ust. 4 oraz 7 powyżej, odbywają się bezpośrednio ze Szpitalem, w którym jest wykonywany Zabieg.
 9. Pacjentka wyraża zgodę na przesyłanie faktury w postaci elektronicznej na adres e-mail wskazany przez Pacjentkę.

7. Terapia żywieniowa

 1. Zamówienie Terapii żywieniowej odbywa się poprzez kontakt z pracownikiem Kliniki lub poprzez sklep internetowy
 2. Za moment dokonania Zamówienia uznaje się moment dokonania płatności za Terapię żywieniową, zgodnie ze złożonym zamówieniem, na wskazane przez Klinikę dane do przelewu.
 3. Po dokonaniu płatności za Terapię żywieniową, z Pacjentką skontaktuje się dietetyk w celu realizacji Usługi.
 4. Na życzenie Pacjentki, zgłoszone mailowo na adres [email protected], Pacjentce zostanie doręczona faktura za świadczone Usługi.
 5. Pacjentka wyraża zgodę na przesyłanie faktury w postaci elektronicznej na adres e-mail wskazany przez Pacjentkę.

8. Odstąpienie od Umowy

 1. Pacjentka może odstąpić od umowy bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty zawarcia Umowy. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy wysłać na adres e-mail: [email protected], lub listownie na adres: Miracolo Clinic Sp. z o.o., ul. Grójecka 216 lok. 192, 02-390 Warszawa.
 2. W przypadku odstąpienia od umowy na podstawie ust. 1 powyżej, Klinika zwróci Pacjentce uiszczone opłaty za Zamówione Usługi w pełnej wysokości.
 3. Niezależnie od powyższych postanowień, odstąpienie od umowy nie może nastąpić w sytuacji, gdy Usługa została wykonana lub rozpoczęto jej wykonywanie.
 4. Niezależnie od prawa do odstąpienia od umowy, na podstawie ust. 1-3 powyżej, Pacjentce przysługuje prawo do rezygnacji z Zabiegów w każdym czasie, z zastrzeżeniem 5 ust. 7.

9. Reklamacje

 1. Zgłoszenia reklamacyjne, zawierające zastrzeżenia, sugestie lub informacje o zaistniałych problemach związanych ze świadczeniem Usług przez Klinikę, prosimy zgłaszać:
  1. telefonicznie pod numerem telefonu: 22-118-99-81,
  2. mailowo na adres: [email protected]
 2. Reklamacje będą rozpatrywane przez Klinikę w ciągu 21 dni od momentu dostarczenia kompletu informacji niezbędnych do rozpatrzenia reklamacji.

10. Dane osobowe

 1. Dane osobowe Pacjentek przetwarzane są przez Miracolo Clinic Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Grójecka 216 lok. 192, 02-390 Warszawa.
 2. Podanie danych osobowych przez Pacjentkę jest dobrowolne, jednakże niezbędne do korzystania z Usług.
 3. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych zostały określone w Polityce prywatności.

11. Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy regulamin wchodzi w życie od dnia 8 maja 2019 roku.
 2. Zmiana regulaminu następuje poprzez publikację zmienionej treści regulaminu na stronie internetowej Kliniki.
 3. Klinika zastrzega sobie prawo do zmiany Cennika.