Terapia żywieniowa Miracolo

Przywrócenie dobrej kondycji układu immunologicznego, w celu ograniczenia ryzyka nawrotów w przyszłości

Terapia żywieniowa Miracolo

Terapia żywieniowa to nie jest zwykła dieta. A na pewno nie liczenie kalorii! Terapia żywieniowa to znacznie więcej.

Zaczy­namy od szcze­gó­ło­wego wywiadu żywie­nio­wego oraz analizy i suge­stii zmian Twoich nawyków żywieniowych.

Jest to bardzo zróżni­co­wana dieta oparta głównie na pro­duk­tach roślin­nych. Zabie­rzemy Cię w kuli­narną podróż po kuchni śródziem­no­mor­skiej, azjatyc­kiej, Ameryki Łaciń­skiej oraz na deser po kuchni polskiej.

Olbrzymią uwagę poświę­camy dysbiozie jelito­wej, która według naszych badań obecna jest u ponad 90% pacjentek z endo­me­triozą i cho­ro­bami autoim­mu­no­lo­gicz­nymi. Zmienić miliar­dową populacje mikrobów zamiesz­ku­ją­cych nasze jelita jest nie lada wyzwa­niem. Pomogą Ci w tym dodat­kowo suple­men­tacja odpowied­nich probio­tyków oraz lewatywy. Wiem, słysząc słowo lewatywa niejed­no­krotnie przechodzą ciarki po ciele. Prawda jest taka, że od­po­wiednio przepro­wa­dzone zwięk­szają drama­tycznie skutecz­ność terapii i więk­szość pacjentek nie rezygnuje z nich również po zakoń­czonej terapii. Lewatywy usuwają toksyny bakte­rii, grzybów i paso­żytów obecnych w jeli­cie, oczysz­czają krew, nawad­niają organizm, pozwa­lają odbudować błonę śluzową jelita. Lewatywy działają przeciw­bó­lowo. Jest to cecha niezwykle ceniona u pacjentek z endo­me­triozą.

 

Nieocenioną rolę w terapii żywieniowej odgrywa ziołolecznictwo. Działanie poszcze­gól­nych ziół na posz­cze­gólne recep­tory zostało dokładnie zbadane zarówno in vitro (pozau­stro­jowo) jak in vivo. W endo­me­triozie kluczowe znaczenie ma działanie przeciw­e­stro­genne oraz stymu­lu­jące recep­tory proge­sta­genne. Bardzo pomocne są rów­nież zioła oczysz­cza­jące wątrobę, bo ona jest odpowie­dzialna za me­ta­bo­lizm estro­genów pobudza­ją­cych wzrost endome­triozy. Właśnie na ta­kiej podstawie dobra­liśmy profe­sjo­nalnie produkty ziołowe dla Ciebie.


Najczęstsze działania uboczne terapii to wital­ność, ustąpienie bólów głowy, poprawa nastroju, libido, rzadsze infekcje i wiele innych.


Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Pacjentek zróżnicowaliśmy terapię na dwa plany żywieniowe: 3-tygodniowy oraz 7-tygodniowy (w każdym z tych planów dostępna jest wersja mniej lub bardziej kaloryczna w zależności od potrzeb danej Pacjentki).W terapii 3-tygodniowej codziennie są stałe pokarmy, natomiast w diecie 7-tygodniowej dwa razy w tygodniu przyjmujemy tylko pokarmy w postaci płynnej - dwa dni w tygodniu to Intermittent Fasting, czyli post okresowy.
Przystępując do terapii 7-tygodniowej Pacjentka otrzymuje dodatkowo listę suplementów przygotowaną przez dr. Jana Olka, ebook z przepisami na warzywa i owoce kiszone oraz informacje dotyczące dysbiozy i jelit.


Nie tylko endometrioza

Koncept terapii ułoży­­liśmy pod kątem pacjentek z endo­­me­­triozą, aczko­l­wiek wskazań do te­­rapii żywie­­niowej jest o wiele więcej. Wiele chorób bowiem ma to samo podłoże, czyli: osłabiony układ immuno­­lo­­giczny, dysbioza jelitowa, zespół zaburzo­­nego wchła­­nia­­nia.

Z terapii żywie­niowej skorzy­stają osoby z:

 • endometriozą,

 • niepłodnością,

 • poronieniami nawykowymi,

 • PCO,

 • PMS,

 • mięśniakami,

 • chorobami tarczycy (np. Hashimoto) i innymi chorobami autoimmunologicznymi,

 • chorobami nadnerczy,

 • insulinoopornością,

 • SIBO, dysbiozą jelitową,

 • otyłością,

 • bólami głowy, migrenami,

 • bólami brzucha, zaparciami, wzdęciami, refluksem, zgagą,

 • zmianami skórnymi (t.j. trądzik, świąd, zmiany atopowe, wypadanie włosów),

 • nawracającymi zapaleniami układu moczowego,

 • grzybicami pochwy,

 • depresją.

Endometrioza - pakiet standard

800 .00 PLN

 • Detoks organizmu
 • Odbudowanie flory bakteryjnej jelit
 • Wzmocnienie układu immunologicznego
 • Profesjonalnie dobrane zioła
 • Jadłospis z przetestowanymi przepisami na 7 tygodni
 • konsultacje e-mail z dietetykiem
 • lista zakupów
 • Podstawowa suplementacja diety

Endometrioza - pakiet mini

400 .00 PLN

 • -
 • Odbudowanie flory bakteryjnej jelit
 • Wzmocnienie układu immunologicznego
 • -
 • Jadłospis z przetestowanymi przepisami na 3 tygodnie
 •  konsultacje e-mail z dietetykiem
 • lista zakupów

Zastanawiasz się, czy Ty też masz endometriozę?

Im wcześniej zdiagnozujesz tę chorobę, tym większe szanse na jej całkowite wyleczenie. To nie tylko lepszy komfort życia z powodu braku dolegliwości miesiączkowych, ale przywrócenie Twojemu ogranizmowi naturalnej płodności.