Laparoskopia przezpochwowa (TVL) - małoinwazyjna diagnostyka endometriozy.

Dokładna diagnostyka, bez blizn.

Problem z diagnostyką endometriozy

“Miesiączka musi boleć” - słyszą bardzo często młode kobiety z ust rodziców i leka­rzy. Poza przepi­sa­niem tabletek przeciw­bó­lo­wych i hor­mo­nal­nych pacjentka pozostaje ze swoim cierpie­niem sama, nie wiedząc, co jest przyczyną jej dolegli­wości i jakie mogą być ich konse­kwen­cje. Takie podej­ście jest powodem drama­tycz­nych staty­styk: prawi­dłowe rozpo­znanie endome­triozy nastę­puje średnio 10 lat po pojawieniu się pierw­szych objawów! W rze­czy­wi­stości oznacza to dramat dla wielu kobiet. Po wielu latach cichego rozwoju, choroba rozwija się do bar­dziej zaawan­so­wa­nych stadiów. Często przy pierw­szej laparo­skopii napoty­kamy torbiele endome­trialne (prowa­dzące do zm­niej­szenia rezerwy jajni­ko­wej), zrosty, niedrożne jajowody, nacieki na pę­cherz moczowy lub jelito.

Dotych­czas jedyną dokładną metodą diagno­­styczną tej choroby była pełna laparo­­sko­­pia, wymaga­­jąca narkozy, najczę­­­ściej kilku­­d­nio­­wego pobytu w szpi­­talu. Pozosta­­wiała ona również blizny. Nic dziwnego, że za­równo lekarze, jak i ko­biety dotknięte objawami endome­­triozy przecią­­gały w czasie moment decyzji wobec takiego zabiegu.

TVL - Rewolucja w diagnostyce endometriozy

TVL (ang. trans­va­ginal laparo­­sco­­py) jest techniką, która zrewo­­lu­­cjo­­ni­­zo­wała diagno­­stykę endome­­triozy. Jest to krótki, 30 minutowy zabieg, wykony­wany w krótkim znieczu­leniu ogólnym lub miejscowym (znie­czu­lenie miejscowe szyjki macicy w połą­czeniu z uży­ciem podtlenku azotu, czyli gazu rozwe­se­la­ją­ce­go). Zabieg wykony­wany jest z dostępu przezpo­chwo­wego nie pozosta­wiając żadnych blizn na brzu­chu. Laparo­skopia przezpo­chwowa wykony­wana jest w śro­do­wisku wodnym, a nie gazowym. Dzięki temu nie wystę­pują bóle barku i nieprzy­jemne wzdęcia brzucha.

W przypadku pacjentek stara­ją­cych się o ciążę możliwa jest pełna diagno­styka obejmu­jąca również histe­ro­skopię (wzier­ni­ko­wanie macicy) oraz badanie drożności jajowo­dów. W przy­padku stwier­dzenia endome­triozy możliwe jest jedno­czesne usunięcie zmian za po­mocą lasera. Zabiegi wykony­wane są ambulatoryjnie.

Laparoskopia diagnostyczna pełna

  • Trzy małe blizny - Klasyczna laparo­skopia wymaga wprowa­dzenia 3 narzędzi przez powłoki brzuszne, pozostawia 3 blizny: jedną w pępku i dwie po bokach brzucha.
  • Kilka dni w szpitalu - Większość szpitali zaleca pacjentce pozostanie kilka dni w szpitalu.
  • Gorsza widoczność - Spłasz­czenie zmian przez gaz oraz odblaski światła powodują gorszą widocz­ność podczas zabiegu.

Laparoskopia przezpochwowa (TVL)

  • Żadnych blizn - W zabiegu TVL kamera jest wprowa­dzana do brzucha przez tylną ścianę pochwy. Nie pozostawia żadnych widocz­nych blizn.
  • Parę godzin w szpitalu - Sam zabieg trwa 30 minut, maksy­malnie parę godzin po zabiegu kobieta może wyjść do domu.
  • Lepsza widoczność - Zabieg wykony­wany w śro­do­wisku wodnym, przy dużo mniej­szym ciśnieniu niż w przy­padku klasycznej laparo­sko­pii. Zmiany nie są spłasz­czone, dzięki czemu są le­piej widoczne.
Odoo • A picture with a caption
Klasyczny obraz endometriozy.
Odoo • A picture with a caption
Nietypowa postać endometriozy - flotacja subtelnych zrostów na powierzchni jajników bądź jajowodów, zmiana niemalże niedostrzegalna podczas klasycznej laparoskopii.

Zastanawiasz się, czy Ty też masz endometriozę?

Im wcześniej zdiagnozujesz tę chorobę, tym większe szanse na jej całkowite wyleczenie. To nie tylko lepszy komfort życia z powodu braku dolegliwości miesiączkowych, ale przywrócenie Twojemu organizmowi naturalnej płodności.