Nowoczesny nóż plazmowy w operacjach endometriozy

Jan Olek

Jako Miracolo Clinic cieszymy się niezmie­r­nie, że od 2016 roku dołączy­­liśmy do grona nieli­cz­nych ośrodków w Europie, które wykonują operacje endome­­triozy, wykorzy­­stając w tym celu nowoczesny nóż plazmowy!

Jest to obecnie najlepsze narzę­­dzie w branży medycz­nej, które w pre­­cy­­zyjny sposób umożliwia chirurgom usunięcie samych ognisk endome­­triozy, a także zrostów, bez zbędnego marginesu. 

Pozwala nam to również operować przy delika­t­nych narzą­­dach (np.ja­j­ni­­kach) i osz­czę­­dzić tzw. rezerwę jajni­­kową. Użycie strumienia plazmy w miejsce mecha­­ni­cz­nego ostrza powoduje, iż ope­­racje usuwania trudnej endome­­triozy z delika­t­nych miejsc są w o­­góle możliwe i naj­czę­­­ściej pozwa­­lają uniknąć resekcji narządu!

Odoo • A picture with a caption
Nóż plazmowy PlasmaJet

Plazmy po raz pierwszy użyto w 2001 roku w Sta­­nach Zjedno­­czo­­nych i od tamtej pory, zmieniła ona całko­­wicie podej­­ście do za­­biegów opera­­cy­j­nych. Po wielkim sukcesie nowego narzę­­dzia do chi­­rurgii za oce­­a­nem, korzy­­stać z niego zaczęli także lekarze z Anglii i Fra­n­cji. Do tej pory używano go jedynie przy opera­­cjach okuli­­sty­cz­nych (leczenie zaćmy), laryn­go­­lo­­gi­cz­nych (usuwanie migda­ł­ków), a także neuro­­chi­­ru­r­gi­cz­nych. Dziś jest również nowato­r­skim spojrze­­niem w chi­­rurgii ginekologicznej.

Czym dokładnie jest nóż plazmowy?  

To nic innego jak strumień plazmy gazu, który pozwala na precy­­zyjne cięcie chorej tkanki, nie naruszając jej struk­tury tak jak toczyni trady­­cyjne ostrze. Wytwa­­rzana plazma pozwala na rozpad chorej tkanki, a jed­no­­cze­­śnie jej zaskle­­pia­­nie, przez co nie dochodzi do nie­­po­­żą­­da­­nego krwawie­­nia. „Świe­­cąca końcó­w­ka”, po kontakcie z tkanką, rozprasza się bardzo szybko, dzięki czemu lekarz ma pełną kontrolę nad głębo­­ko­­­ścią penetracji w danej zmianie choro­­bo­­wej.

Nóż plazmowy to niezwykle dokładne narzę­­dzie, które diame­­tralnie zmniejsza ryzyko podczas zabiegu. Jest w stanie precy­­zyjnie ciąć, koagu­­lować tkankę na po­­wierzchni, przez co wewnątrz pozostaje ona nieru­­szona od głębo­­kości 0,2mm. Umożliwia to usuwanie ognisk endome­­triozy np. z jelit, zmnie­j­szając znacznie zagro­­żenie perforacją.

Odoo • A picture with a caption

 Minimalne działanie wgłąb tkanki.

Trzy kluczowe działania chirurgiczne PlasmaJet

  1. Kinetyczna preparacja – pozwala tworzyć czyste, suche powierzchnie i pre­­pa­­rować tkanki, nawet w pobliżu wrażli­­wych struktur

  2. Wapory­­zacja mikrowarstwowa – umożliwia komple­k­sowe usunięcie zmian choro­­bo­­wych z powierzchni tkanek; warstwa po warstwie.

  3. Uszcze­l­nianie powierzchni – pozwala na osu­­szenie i koagu­­lację obszaru z małymi naczy­­niami oraz powierzchni sączą­­cych, zmnie­j­szając ryzyko utraty płynów i powikłań

Zalety noża plazmowego:

  • usuwa zmiany choro­­bowe z dużo większą precy­­zją, niż skalpel

  • po jego użyciu nie wystę­­pują ani obrzęki poope­­ra­­cyjne, ani rany analogiczne

  • pozwala lekarzowi kontr­o­lować głębo­­kość nacięć i docierać do en­do­­me­­triozy przy delika­t­nych narządach

  • minimalny efekt rozprze­­strze­­niania termi­cz­nego na tkanki leżące w naj­bli­ż­szym sąsiedztwie

  • usuwa chore tkanki, nie naruszając tych zdrowych, a także osusza powierzchnie sączące

  • przyspiesza powrót do zdrowia pacjentek