Dlaczego endometrioza powoduje ból?

Jan Olek

Dlaczego endometrioza powoduje ból?

Ogniska endome­­triozy mogą być rozsiane po całej jamie brzusz­nej. Znajdu­­jące się w nich komórki endome­­trium reagują na zmiany hormo­­nalne cyklu miesią­cz­ko­­wego. Rosną w trakcie cyklu miesią­cz­ko­­wego i krwawią podczas miesiączki do jamy brzusz­nej, powodując ból.

Są one również przyczyną ciągłego stanu zapal­nego w jamie brzusz­nej. W efekcie złusz­czania ognisk powstają rany, które tworzą zrosty podczas gojenia. Zrosty wciągają kolejne narządy jamy brzusznej zmieniając ich anato­­mię, a osta­­tecznie także funkcję. W ten sposób może dojść do nie­­dro­ż­ności jajowo­­dów, upośle­­dze­­niea funkcji jelita bądź moczo­­wo­­dów, powodując jeszcze większy ból.

Bolesne miesiączki = endometrioza?

Przyczyny bolesnych miesią­­czek mogą być różne. Jednak badania naukowe pokazują, że nawet 50% kobiet, które doświa­d­czają bolesnych miesią­­czek cierpi na endometriozę.

Co proponuje medycyna tradycyjna?

W większości przypadków medycyna propo­­nuje jedynie objawowe leczenie endome­­triozy, poprzez terapię przeciw­­bó­­lową lub hormo­­nalną - ograni­­cza­­jącą aktyw­ność ognisk endome­­triozy. Cięższe postaci endome­­triozy są po­d­da­­wane zabie­­gowi laparo­­sko­­po­­wemu. Podczas laparo­­skopii ogniska endome­­triozy są często jedynie koagu­­lo­­wane prądem. Badania jednak wykazały, że takie leczenie nie przynosi długo­­tr­wa­­łych korzy­­­ści, ponieważ po elektro­­ko­­a­gu­­lacji pozostają aktywne komorki endome­­triozy, ktore odrastają po operacji.

Podejście najnowszej medycyny

Najnowsza medycyna propo­­nuje dokładne usunięcie wszyst­kich ognisk endome­­triozy i zro­­stów z jamy brzusz­nej. W przy­­padku głębo­­kich nacieków na na­­rządy stosuje się precy­­zyjne noże plazmowe, aby nie uszko­­dzić delika­t­nych tkanek. Tylko takie podej­­ście niweluje skutki endome­­triozy i mini­­ma­­li­­zuje ryzyko nawrotów w przyszłości.